Disclaimer

P.W. Meinhardt - Collectura (Kamer van Koophandel: 27075653), hierna te noemen collectura, verleent u hierbij toegang tot www.collectura.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Collectura behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Collectura spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van collectura.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met collectura. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan collectura nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij collectura.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van collectura, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.